Privacy, jouw gegevens in veilige handen

De Geboortezaak vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met jullie persoonlijke gegevens om wordt gegaan. Wij hanteren daarom de volgende richtlijnen:

Praktijk voor verloskunde en echoscopie met locaties in Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Wijk bij Duurstede. (hierna te noemen VP de GZ)

Algemeen

VP de GZ hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Als praktijk voor verloskunde en echoscopie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Verloskundigenpraktijk De Geboortezaak

Prins Bernardweg  69 
3961 DE Houten 
030 634 1429    

Verwerking persoonsgegevens

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG. De plichten van de VP de GZ: Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. 

VP de GZ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • jouw  persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de algemene doelen waarvoor deze zijn verstrekt: 
 1. voor zorgverlening; 
 2. voor doelmatig beheer en beleid; 
 3. voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting; 
 4. deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in dit privacy beleid nader uitgewerkt.
  Er vindt in de eerste plaats geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, maar niet als dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn;
 • jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening onze medewerkers en studenten binnen VP de GZ verplichten om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens; 
 • op de hoogte zijn van jouw rechten over je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

In het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) verwerken wij jouw algemene en bijzondere persoonsgegevens om jou en straks ook je pasgeboren baby van goede medische zorg te kunnen voorzien. In (zeldzame) noodgevallen kunnen we deze gegevens snel doorgeven aan de ambulancedienst, gynaecoloog, huisarts, kinderarts of andere zorgprofessional.

Mocht je ons geen persoonsgegevens willen verstrekken, dan is het ons niet mogelijk een behandelingsovereenkomst met je aan te gaan. Op grond van de wet WGBO zijn wij verplicht een medisch dossier bij te houden wanneer er een behandelrelatie bestaat.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij o.a. de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Je naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Je etniciteit en eventuele geloofsovertuiging.
 • Een administratienummer dat gekoppeld is aan je behandeldossier.
 • Informatie over je zorgverzekering, waaronder je polisnummer en je BSN (Burger Service Nummer).
 • Informatie rondom het declareren van je behandeling bij je zorgverzekeraar.
 • Jouw relevante medische en verloskundige voorgeschiedenis, waaronder gegevens die met jouw instemming zijn overgenomen van een medebehandelaar (zoals huisarts, jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, gynaecoloog of verloskundige).
 • In geval van erfelijke aandoeningen: medische gegevens van je gezins- en familieleden.
 • Informatie over de inhoud van je behandeling en eventuele uitslagen of rapportages.
 • Eventuele adviezen met betrekking tot een vervolgbehandeling bij een andere zorgverlener, verwijzingen naar een andere zorgverlener en de eventuele verstrekte rapportage van deze vervolgbehandeling.
 • Verslagen van onze telefoongesprekken, emailcontacten, controles en consulten.
 • Eventuele opmerkingen en klachten die je zelf hebt geuit t.a.v. je behandeling.
 • Gegevens voor kwaliteitsbewaking en opvolging van je behandeling. Dit zijn counselingsgegevens, gegevens over prenatale screening, gegevens over je bloedonderzoek en gegevens over het verloop van je zwangerschap, bevalling en kraambed. Alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming delen wij deze gegevens met de volgende datasystemen: Peridos, Praeventis en Perined.
 • Andere persoonsgegevens voor zover die strikt noodzakelijk zijn voor jouw behandeling

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van VP de GZ hebben de verplichting om vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter een aantal uitzonderingen. 

Op grond van een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld de infectie wet) kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een gynaecoloog). 

Uitwisseling gegevens

Geboortezorg is georganiseerd in een zogenaamde keten. Wij werken samen met echoscopisten, laboranten, huisartsen, kraamverzorgenden, gynaecologen, diëtisten, fysiotherapeuten en jeugdgezondheidszorg. VP de GZ wisselt, nadat je hier gericht toestemming voor hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de genoemde zorgverleners.

Daarnaast hebben wij externe verwerkers nodig om de zorg in onze praktijk technisch mogelijk te maken. Met deze partijen hebben wij afspraken hoe ze jouw persoonsgegevens beveiligen (verwerkingsovereenkomsten). Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Overdracht van je dossier

Als je een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van je medische voorgeschiedenis. Nadat we van jou toestemming hebben gekregen zullen we het dossier overdragen een de nieuwe verloskundige. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

VP de GZ  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten over je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke we van je hebben vastgelegd. Bovendien kan je bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij, indien gewenst. 

Geboortekaartje

Indien wij geboortekaartjes ontvangen, dan hangen wij deze op in de wachtkamer. Mocht je hiertegen bezwaar hebben meld het ons dan, het door jou toegestuurde kaartje wordt dan niet opgehangen en zodoende niet zichtbaar voor andere cliënten uit onze praktijk. Het is ook mogelijk om de naw- gegevens te verwijderen en dan toch op te hangen

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Op die manier kunnen wij het een en ander uitspreken en eventuele tekortkomingen vanuit onze kant rechtzetten. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Dit kan via de volgende link;

https://wijkbijduurstede.uwpraktijkonline.nl/?articleid=210928

Wijzigingen in deze privacy verklaring: Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.